Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

Danh mục đề

Đề cơ bản

Đề cơ bản

Cập nhật 3 tháng 7 2024

  
  Đề thi có nội dung cơ bản. Học viên được làm 05 lần và không phải trả phí để được làm  đề. 
3 Đề thi
Đề DTC 1

Đề DTC 1

Cập nhật 4 tháng 7 2024Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  5 Đề thi
Đề DTC 2

Đề DTC 2

Cập nhật 4 tháng 7 2024


Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

5 Đề thi
ĐỀ DTC 3

ĐỀ DTC 3

Cập nhật 4 tháng 7 2024


Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

10 Đề thi
ĐỀ DTC 4

ĐỀ DTC 4

Cập nhật 4 tháng 7 2024


Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

4 Đề thi
ĐỀ DTC 5

ĐỀ DTC 5

Cập nhật 4 tháng 7 2024

Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

5 Đề thi