Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

DTC5

Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

Đề DTC 5_05
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC 5_05

10000VNĐ
Đề DTC 5_04
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC 5_04

10000VNĐ
Đề DTC 5_03
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC 5_03

10000VNĐ
Đề DTC 5_02
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC 5_02

10000VNĐ
Đề DTC 5_01
  • 24/04/24
  • 2 HV

Đề DTC 5_01

10000VNĐ