Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

DTC1


Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  Đề DTC1_03
  • 4/07/24
  • 0 HV

Đề DTC1_03

Đề luyện thi mã số DTC1_03.Học viên được phép làm 01 lần duy

Miễn phí
Đề DTC1_ 01
  • 10/07/24
  • 1 HV

Đề DTC1_ 01

Đề thi mã số DTC1_01.Học viên được phép làm 01 lần duy nhất.

Miễn phí
Đề DTC1_02
  • 4/07/24
  • 2 HV

Đề DTC1_02

Đề luyện thi mã số DTC1_02.Học viên được phép làm 01 lần duy

Miễn phí
Đề DTC1_04
  • 4/07/24
  • 1 HV

Đề DTC1_04

Đề luyện thi mã số DTC1_04.Học viên được phép làm 01 lần duy

Miễn phí
Đề DTC1_05
  • 4/07/24
  • 1 HV

Đề DTC1_05

Đề luyện thi mã số DTC1_05.Học viên được phép làm 01 lần duy

Miễn phí