Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

DTC3

Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

Đề DTC 3_10
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_10

Đề luyện thi mã số DTC3_10.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_09
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_09

Đề luyện thi mã số DTC3_09.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_08
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_08

Đề luyện thi mã số DTC3_08.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_07
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_07

Đề luyện thi mã số DTC3_07.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_06
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_06

Đề luyện thi mã số DTC3_06.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_05
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_05

Đề luyện thi mã số DTC3_05.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC 3_04
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC 3_04

Đề luyện thi mã số DTC3_04.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC3_03
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC3_03

Đề luyện thi mã số DTC3_03.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC3_02
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC3_02

Đề luyện thi mã số DTC3_02.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ
Đề DTC3_01
 • 4/07/24
 • 1 HV

Đề DTC3_01

Đề luyện thi mã số DTC3_01.Học viên được phép làm 10 lần với

9500VNĐ